عملکرد

سال 1374

 • نمایندگی نمایشگاه IHLAS ترکیه
 • برگزاری نمایشگاه منسوجات ارومیه

سال 1375

 • نمایندگی نمایشگاه IHLAS ترکیه
 • نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
 • برگزاری نمایشگاه منسوجات اصفهان
 • برگزاری نمایشگاه منسوجات اهواز

سال 1376

 • نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
 • نمایندگی نمایشگاه SILVER STAR عمان
 • برگزاری اولین نمایشگاه کامپیوتر تبریز
 • برگزاری اولین نمایشگاه برق و الکترونیک تبریز
 • برگزاری اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری اولین نمایشگاه مواد غذائی تبریز
 • برگزاری اولین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی تبریز
 • برگزاری اولین نمایشگاه مصالح ساختمانی ارومیه
 • برگزاری اولین نمایشگاه کاشی و سرامیک ارومیه
 • برگزاری اولین نمایشگاه مواد غذائی ارومیه
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی ارومیه

سال 1377

 • نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
 • نمایندگی نمایشگاه SILVER STAR عمان
 • نمایندگی نمایشگاه INTARTEX کانادا
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مواد غذائی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بازرگانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز

سال 1378

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس

سال 1379

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی اصفهان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس

سال 1380

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس
 • برگزاری اولین نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه کامپیوتر اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه لوازم خانگی اهواز

سال 1381

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
 • برگزاری نمایشگاه بازرگانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه پزشکی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه پزشکی شیراز
 • برگزاری نمایشگاه بازرگانی شیراز

سال 1382

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
 • برگزاری نمایشگاه بازرگانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه پزشکی اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه صنعت اهواز
 • برگزاری نمایشگاه تخصصی شرکت ملی حفاری اهواز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی رشت
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی رشت

سال 1383

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
 • برگزاری نمایشگاه پزشکی اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه خودرواهواز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی رشت

سال 1384

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه پزشکی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرواهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه صنعت اهواز

سال 1385

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرواهواز
 • برگزاری نمایشگاه انرژی اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه کولرهای گازی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه حفاری اهواز

سال 1386

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرواهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کولرهای گازی اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه آب و فاضلاب بوشهر
 • برگزاری اولین نمایشگاه برق و الکترونیک بوشهر

سال 1387

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مواد غذائی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرواهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه مبلمان اداری اهواز
 • برگزاری نمایشگاه برق و الکترونیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه فرش بوشهر

سال 1388

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مواد غذائی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه حمام – سونا و جکوزی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه نما – تزئینات و دکوراسیون اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اداری اهواز
 • برگزاری نمایشگاه فولاد – متالورژی – ریخته گری اهواز
 • برگزاری نمایشگاه ماشین آلات – ابزار برشی – اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق اهواز
 • برگزاری اولین نمایشگاه نفت – گاز و پتروشیمی

سال 1389

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مواد غذائی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی شیراز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه حمام – سونا و جکوزی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه نما – تزئینات و دکوراسیون اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
 • برگزاری نمایشگاه نفت – گاز و پتروشیمی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک زنجان
 • برگزاری نمایشگاه تاسیسات – حرارتی و برودتی زنجان

سال 1390

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
 • برگزاری نمایشگاه حمام – سونا و جکوزی اهواز
 • برگزاری نمایشگاه نما – تزئینات و دکوراسیون اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
 • برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک زنجان
 • برگزاری نمایشگاه تاسیسات – حرارتی و برودتی زنجان

سال 1391

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه همایش مبحث حقوق در صنعت ساختمان تهران با همکاری کانون انبوه سازان
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک زنجان
 • برگزاری نمایشگاه تاسیسات – حرارتی و برودتی زنجان

سال 1392

 • همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه سرگرمی های کودک و نوجوان تهران با همکاری شهرداری تهران
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک زنجان
 • برگزاری نمایشگاه تاسیسات – حرارتی و برودتی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی زنجان
 • برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک بوشهر

سال 1393

 • برگزاری نمایشگاه الکامپ تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی تبریز
 • همکاری دربرگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه خودرو تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه ساختمان بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک بوشهر

سال 1394

 • برگزاری نمایشگاه الکامپ تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی تبریز
 • همکاری دربرگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه خودرو تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان بوشهر
 • برگزاری نمایشگاه ساختمان بوشهر

سال 1395

 • برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی و مهندسی ایران – تهران ( با مجوز سازمان توسعه و تجارت )
 • برگزاری نمایشگاه الکامپ تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازار یابی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه مواد غذایی تبریز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی شیراز
 • برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان